ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2005

(ΜΕΤΡΟ 3.1-ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκλήρωσε στις 29/7/2005 τις συνεδριάσεις της, για την εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας Νέων Γεωργών περιόδου 2005.

Οι φάκελοι που είχαν υποβληθεί ανήκαν σε δυο κατηγορίες νέων γεωργών:

1η κατηγορία : Οι εγκατασταθέντες πρώτη φορά στη γεωργία από 4/8/2004 μέχρι 10/6/2005.

2η κατηγορία: Οι εγκατασταθέντες πρώτη φορά στη γεωργία από 22/7/2003 μέχρι 3/8/2004.

Το ποσόν της οικονομικής ενίσχυσης που θα καταβληθεί στους νέους γεωργούς της πρώτης κατηγορίας (4/8/2004-10/6/2005), σαν πριμ πρώτης εγκατάστασης, ανέρχεται στο ύψος των 8.300.000 Ευρώ.

Για τους νέους της 2ης κατηγορίας θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύντομα, το ποσόν της ενίσχυσης που θα τους καταβληθεί.

Η επιτροπή κατέταξε τους υποψήφιους στις κατηγορίες:

-Εν δυνάμει Δικαιούχοι: Είναι οι πρώτοι της σειράς κατάταξης, που καλύπτονται από το όριο πιστώσεων.

-Επιλαχόντες: Είναι αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πιστώσεων.

-Απορριπτόμενοι: Είναι όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται τα παραπάνω αναγραφόμενα: (συνημμένο αρχείο αποτελεσμάτων)

 

            Οι φάκελοι με τις αξιολογήσεις θα σταλούν στο Υπουργείο, που είναι και ο Τελικός Δικαιούχος του μέτρου και μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εκδώσει  τις τελικές Αποφάσεις Ένταξης ή Απόρριψης καθώς και τον πίνακα επιλαχόντων.

Για τους επιλαχόντες προβλέπεται μεταφορά πιστώσεων από περιφέρειες της χώρας που δεν έχουν καλύψει το ύψος της πίστωσής τους, ώστε να χαρακτηριστούν και αυτοί εν δυνάμει δικαιούχοι.