ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2000 - 2006

 Μέτρο 2.17

 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ