Γ'ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μέτρο 2.17
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ"

Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας
έως 30 Ιανουαρίου 2006

Περιεχόμενα

Συνδέσεις

ΣΤΟΧΟΣ

Προκήρυξη Νοεμβρίου 2005

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Οδηγός Εφαρμογής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φάκελος Υποψηφιότητας    

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΥΑ 505/2002, ΚΥΑ 561/2004 και τροποποιήσεις

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Όλα  τα παραπάνω σε συμπιεσμένη μορφή
: Γίνεται αυτόματη αποσυμπίεση και εγκατάσταση στη θέση 
C:\ΕΠ Θεσσαλίας\ Μέτρο 2.17 στον υπολογιστή σας

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Το σύνολο των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου, έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας του κάθε οικισμού και των φυσικών πόρων καθώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας των οικισμών και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη αυτών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν συνολικές και «ολοκληρωμένες» παρεμβάσεις στα πλαίσια ενός ευρύτερου και μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού του οικισμού, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν μεμονωμένες χωρικές και κτιριακές παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα συνδέονται μεταξύ τους.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στους οικισμούς δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον αλλά να συμβάλει σημαντικά και ουσιαστικά στη διαφύλαξη και προστασία του.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [αρχή]

Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης (Δ.Γ.Α.) Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του Μέτρου (Τελικός Δικαιούχος). Φαρσάλων 148, Λάρισα, τηλ. 2410 670516, 670397 (www.dgapeth.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν έντυπο υλικό και πληροφορίες από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

·       ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ.ΑΕ, Κονδύλη 38, Καλαμπάκα, τηλ 24320 75250-25370 (www.kenakap.gr)

·       ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.ΑΕ, Βλαχοδήμου 1 Ελασσόνα, τηλ 24930 24222 (www.anelkis.gr)

·       ΑΝ.ΚΑ.ΑΕ, Αλαμανή και Μπαλατσούκα, Καρδίτσα, τηλ 24410 42363 (www.anka.gr)

·       ΑΝ.Ε.Μ.ΑΕ, Λαρίσης 215 Βόλος, τηλ 24210 92600 (www.anem.gr)

·       Ε.Α.Π.ΑΕ, Σταγιάτες Πορταριάς, τηλ 24210 78391-5 (www.eapilio.gr)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ [αρχή]

Ανάπλαση Οικισμών – Ιδιωτικά Έργα

Σε αυτή τη δράση περιλαμβάνονται έργα αποκατάστασης ιδιωτικών κτιρίων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά και διατηρητέα ή πρόκειται για αξιόλογα κτίσματα παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας, και μόνο στην περίπτωση που αυτά εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο ανάπλασης και ανάδειξης του οικισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στις σχετικές  μελέτες ανάπλασης οικισμών που έχουν εκπονηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις περιοχές των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) και ευρίσκονται στις κατά τόπους αντένες της Δομής Στήριξης (Πληροφορίες).

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτού του είδους θα πρέπει να ακολουθούν όσα καθορίζει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τους παραδοσιακούς και διατηρητέους οικισμούς  καθώς επίσης και τους όρους δόμησης για τα χαρακτηρισμένα κτίρια (www.domiki.gr). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης εντάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες έργων:

 Αποκατάσταση  εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αποκλειστικά ιδιωτικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές οικισμών Ο.Π.Π.Α.Χ. για τις οποίες έχει συνταχθεί η μελέτη ανάπλασης. Επιχορηγείται αποκλειστικά η αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου, ενώ δεν περιλαμβάνεται στην ενίσχυση οποιαδήποτε μετατροπή στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η ενίσχυση είναι 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  30.000 €.

Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου. [αρχή]

Στη δράση αυτή περιλαμβάνονται έργα για την προστασία – αποκατάσταση και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική σημασία.

Στα ιδιωτικά έργα αυτής της δράσης περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση παραδοσιακών κτισμάτων στα οποία υπήρχε ή υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα (π.χ. παραδοσιακά ελαιοτριβεία, πατητήρια, μύλοι κλπ) με σκοπό να γίνουν επισκέψιμα. Αυτά διακρίνονται σε κτίσματα στα οποία υπήρχε παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και σε κτίσματα στα οποία υπάρχει ακόμα (και θα συνεχίσει να υπάρχει) παραγωγική δραστηριότητα.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος των προτεινόμενων έργων αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (440.000 €). Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσό, αλλά το συνολικό επιλέξιμο κόστος με βάση το οποίο θα προσδιοριστεί το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό αυτό

  Αποκατάσταση κτισμάτων στα οποία υπήρχε παραγωγική δραστηριότητα.

Παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στα οποία υπήρχε παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν, μπορούν να ανακαινισθούν συνολικά (κτιριακά και κεφαλαιουχικός εξοπλισμός) με την προϋπόθεση ότι θα γίνει χρήση παραδοσιακών υλικών αναγκαίων για τη διατήρηση των στοιχείων της κληρονομιάς του κτίσματος και ότι αυτά μπορούν να γίνουν επισκέψιμα και επιδεικτικά διατηρώντας όμως την μη παραγωγική τους ικανότητα. Το ποσοστό ενίσχυσης για τη κατηγορία αυτή είναι 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης και με την τήρηση των όρων του σημείου 4.1.2.2 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία (2000/C28/02).

Αποκατάσταση κτισμάτων στα οποία υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα.

Παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς στα οποία υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα, μπορούν να ανακαινισθούν συνολικά (κτιριακά και κεφαλαιουχικός εξοπλισμός) με τη χρήση παραδοσιακών υλικών αναγκαίων για τη διατήρηση των στοιχείων της κληρονομιάς του κτίσματος, με την προϋπόθεση όμως ότι μετά την ανακαίνισή τους δεν θα υπάρχει αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας. Το ποσοστό ενίσχυσης για αυτή τη κατηγορία είναι 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης και με την τήρηση των όρων του σημείου 4.1.2.2 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία (2000/C28/02).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ [αρχή]

Δικαιούχοι της δράσης αυτής  δύνανται να είναι :

Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ [αρχή]

Δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για την χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του Μέτρου είναι:

Α. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λ.π. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων), μελέτες αποκατάστασης τοιχογραφιών κ.ο.κ.

Το κόστος των παραπάνω μελετών είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση υλοποίησης της κατασκευής του έργου την οποία καλύπτουν οι συγκεκριμένες μελέτες.

Β. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών.

Σε περιπτώσεις αποκατάστασης των εξωτερικών όψεων κτιρίων, ενδεικτικές εργασίες είναι καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται, χωρίς όμως να υλοποιούνται εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου

Στις περιπτώσεις κτισμάτων και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία θα καταστούν επισκέψιμα (§ 3.3.2 του οδηγού εφαρμογής), στις επιλέξιμες δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων καθώς και η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή ως ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών υδρο – ελαιοχρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και γενικά το σύνολο των εργασιών εκείνων που καταστούν το κτίριο λειτουργικό και ασφαλές προς χρήση.

Γ. Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης. Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται θέρμανση, κλιματισμός, συστήματα ασφαλείας και με την προϋπόθεση ότι το κτίσμα δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Διευκρινίζεται ότι:

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ [αρχή]

Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω δεν επιδοτούνται:

  1. Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα του έργου.
  2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από την ημερομηνία της θετικής γνωμοδότησης της επένδυσης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων, εκτός της δαπάνης προετοιμασίας - σύνταξης του φακέλου  η οποία σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη μέχρι του ορίου των 1.500 €.
  3. Εξοπλισμός  αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.), εκτός των περιπτώσεων που αυτός αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης.
  4. Αγορά οχημάτων.
  5. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
  6. Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους εις βάρος των δικαιούχων.
  7. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες, κλπ.
  8. Αγορά μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, εκτός εκείνων που αποτελούν μουσειολογική συμπλήρωση υπάρχοντος εξοπλισμού.
  9. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
  10. Γενικά έξοδα και απρόβλεπτα.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ [αρχή]

Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται σε 1.710.000 €. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ενδεικτικές κατανομές της δημόσιας δαπάνης ανά περιοχή εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. (Πίνακας 1 ) και ανά κατηγορία ενέργειας (Πίνακας 2 ).

Πίνακας 1 . Ενδεικτική κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά περιοχή εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ, στη Θεσσαλία

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΕ €

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΥΛΗΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

180.000

ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

270.000

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

198.000

ΣΜΟΚΟΒΟΥ

252.000

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ

306.000

ΟΘΡΥΟΣ

198.000

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ

306.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.710.000

 

Πίνακας 2 . Ενδεικτική κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά κατηγορία επενδύσεων

§ Οδηγού Εφαρμογής

Περιγραφή

Ποσοστό

Δημόσια δαπάνη

3.3.1.

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων

80%

1.368.000 €

3.3.2.

Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου

20%

342.000 €

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ [αρχή]

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα του έργου με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του έργου, ως εξής:

·         Όσον αφορά στα ιδιωτικά κτίρια (εξωτερικές όψεις στα πλαίσια ανάπλασης του οικισμού) που εντάσσονται στο Μέτρο, το συνολικό επιλέξιμο κόστος του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

·         Στα λοιπά ιδιωτικά έργα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (440.000 €). Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, αλλά το συνολικό επιλέξιμο κόστος με βάση το οποίο θα προσδιοριστεί το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό αυτό. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι:

o       100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, με τη τήρηση των όρων του σημείου 3.2.2. των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη Γεωργία (2000/C28/02) και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται έσοδα και εφόσον οι επενδύσεις είναι σε μη ανταποδοτικό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό της εκμετάλλευσης και δεν οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας ή

o       75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, αν είναι σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό χωρίς αύξηση του παραγωγικού δυναμικού.

·         Οι ανωτέρω επιχορηγήσεις προς τους δικαιούχους δεν εντάσσονται στη κατηγορία της κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στους αντίστοιχους περιορισμούς.

Στα πλαίσια εξασφάλισης της ιδίας συμμετοχής από τον υποψήφιο, το ποσό των ιδίων πόρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών βασίζονται στην με αριθμό 505/19-11-2002 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 561/2004 ΚΥΑ και ισχύει κάθε φορά και αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής.

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ [αρχή]

Νομός Καρδίτσας

1. Περιοχή Αργιθέας Περιλαμβάνει τους Δήμους Αργιθέας (Δ.Δ.  Ανθηρού, Αργιθέας, Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Μεσοβουνίου, Πετρωτού ), Αχελώου (Δ.Δ. Αργυρίου, Βραγκιανών, Καταφυλλίου, Μαράθου ), Μουζακίου (Δ.Δ. Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Γελάνθης, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Μαγουλίτσης, Μαυρομματίου, Μουζακίου, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής ), και την διευρυμένη κοινότητα ανατολικής Αργιθέας ( Δ.Δ. Βλασίου, Δροσάτου, Κουμπουριανών, Λεοντίτου, Πετρίλου, Πετροχωρίου, Στεφανιάδος, Φουντωτού ). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το Μουζάκι.

2. Περιοχή Σμοκόβου. Περιλαμβάνει τους Δήμους Καλλιφωνίου (Δ.Δ. Απιδιάς, Δαφνοσπηλιάς, Μολόχας, Παλιουρίου-οικισμό Μαυρονερίου), Μενελαΐδας (Δ.Δ. Αηδονοχωρίου, Βαθύλακου, Θραψιμίου, Λουτροπηγής, ορεινό τμήμα Δ.Δ. Κέδρου, ορεινό τμήμα Δ.Δ. Λουτρού) Ρεντίνας και Ταμασίου (Δ.Δ. Κτιμένης, ορεινό τμήμα Ανάβρας, ορεινό τμήμα Δ.Δ Αχλαδιάς, ορεινό τμήμα ΔΔ Ασημοχωρίου, ορεινό τμήμα Δ.Δ Λεονταρίου). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το Λεοντάρι.

Νομός Λάρισας

Περιοχή Κάτω Ολύμπου-Κισσάβου. Περιλαμβάνει τους Δήμους Ευρυμενών (Δ.Δ Καρίτσας, Ομολίου, Στομίου), Κάτω Ολύμπου (Δ.Δ Κρανέας, Πυργετού), Μελιβοίας (Δ.Δ Μελιβοίας, Σωτηρίτσας), Αγιάς (Δ.Δ Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου, Νερόμυλων, Ποταμιάς, Ελάφου), Λακέρειας (Δ.Δ Ανατολής, Δήμητρας ,Μαρμαρίνης), Νέσσωνος (Δ.Δ Πουρναρίου), Μακρυχωρίου (Δ.Δ Παραποτάμου, Ελάτειας, Ευαγγελισμού). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το δίπολο Πυργετός-Στόμιο.

Νομός Μαγνησίας

1. Περιοχή Νοτίου Πηλίου. Περιλαμβάνει τους Δήμους Αφετών ( Δ.Δ. Αφετών, Καλαμακίου, Λαμπινούς, Νεοχωρίου, Συκής), Αργαλαστής (Δ.Δ. Αργαλαστής, Μετοχίου, Ξινόβρυσης ), Σηπιάδας (Δ.Δ. Λαύκου, Μηλίνης, Προμυρίου ) και την κοινότητα Τρικερίου. Τοπικό κέντρο ανάπτυξης η Αργαλαστή.

2. Περιοχή Όθρυος. Περιλαμβάνει τους Δήμους Αλμυρού (Δ.Δ Κοκκωτών, Κωφών, Ανθοτόπου και Φυλάκης ), Σούρπης (Δ.Δ. Αγίας Τριάδος, Αγίου Ιωάννου, Αμαλιαπόλεως, Βρυναίνης, Δρυμώνος, Σούρπης ), Πτελεού (Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού ) και την κοινότητα Ανάβρας. Τοπικό κέντρο ανάπτυξης η Σούρπη.

Νομός Τρικάλων

1. Περιοχή Πύλης –Μεσοχώρας. Περιλαμβάνει τους Δήμους Αιθήκων (Δ.Δ Γαρδικίου, Αγ. Νικολάου, Αθαμανίας, Δέσης, Δροσοχωρίου), Πινδαίων (Δ.Δ. Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου, Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης, Παράμερου, Πολυνερίου, Στουρναρέϊκων ), Πύλης (Δ.Δ. Αγ Προκοπίου, Αγ. Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Πύλης, Ροποτού ), τη διευρυμένη κοινότητα Νεράιδας (Δ.Δ. Αρματωλικού, Κορυφής, Νεράϊδας, Παχτουρίου ) και την κοινότητα Μυρόφυλλου. Τοπικό κέντρο ανάπτυξης η Πύλη.

2. Περιοχή ορεινής Καλαμπάκας. Περιλαμβάνει τους Δήμους Καλαμπάκας (Δ.Δ. Αύρας, Βλαχάβας, Διάβας, Καλαμπάκας, Καστρακίου, Κρύας Βρύσης, Μεγάλης Κερασιάς, Ορθοβουνίου, Σαρακήνας ), Καστανιάς (Δ.Δ. Aμάραντου, Αμπελοχωρίου, Καλομοίρας, Καστανιάς, Ματονερίου ), Μαλακασίου (Δ.Δ. Κορυδαλλού, Μαλακασίου, Παναγίας, Πεύκης, Τρυγόνας), Χασίων ( Δ.Δ. Αγιόφυλλου, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς, Αχλαδέας, Γάβρου, Κακοπλευρίου, Οξύνειας, Σκεπαρίου ), Κλεινοβού (Δ.Δ Κλεινού ). Τοπικό κέντρο ανάπτυξης το τρίπολο Οξύνεια-Παναγία-Καστανιά.

[αρχή]